Användarföreningen

Sedan många år har Eniac haft en mycket livaktig användarförening. Den fungerar under ordnade former med en ordförande, styrelse, revisorer, valberedning och ett årsmöte varje år i samband med det s.k. användarmötet.
Styrelsen är sammansatt så att olika intressen är tillgodosedda både vad det gäller funktionsinriktning och kundstorlek.

Varje år i november, inbjuder vi till ett användarmöte. Ca 500 deltagar samlas till en 2-dagars-konferens. Användarföreningens styrelse sammanträder 4 gånger om året.

På det årliga användarmötet avhandlas många olika frågor. Förutom frågor kring våra programpaket så tar vi upp aktuella ämnen av mera allmän karaktär, t.ex. trender inom teknikutvecklingen.
Externa specialister bjuds in som föreläsare inom olika specialområden.

 

 

 

Under en del av användarmötet delar vi in oss i ett antal mindre, funktionsinriktade arbetsgrupper, t.ex. en grupp för ekonomi, en annan för kyrkogårdsverksamhet, en tredje församlingsverksamhet etc. Här diskuteras mera detaljerat olika delar av programpaketen. Förslag till förbättringar framförs och vi informerar om planerad vidareutveckling.

 

 

På kvällen den första konferensdagen samlas vi under mera uppsluppna former. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi äter och dricker och avnjuter någon form av underhållning tillsammans. Detta är en mycket uppskattad del av användarmötet.

 

 

 

 

 

Syftet med användarföreningen är:

  • att den skall utgöra en kommunikationskanal mellan Eniac och användarna av Eniacs programpaket.
    Kunder eller enskilda användare kan via användaföreningen framföra ros, ris och förslag till förbättringar.
    Eniac kan rådfråga användarföreningen i frågor där vi känner oss osäkra. Bl.a. gäller detta prioriteringar i vidareutvecklingsarbetet.
  • att den skall stimulera erfarenhetsutbyte mellan användare av Eniacs programpaket.
Mer info

Det finns mer att läsa om Användarföreningen under "Kundsidorna".
Om du loggar in där finner du bl a kontaktuppgifter till styrelse och övriga funktionärer, stadgar och protokoll från föreningens årsmöte och styrelsemöten.